opatrenia letisko bratislava

Pravidl pre domcu izolciu a karantnu: . Vprpade teploty presahujcej 38 C bols cestujcim veden rozhovor o jeho cestovateskej anamnze a v prpade podozrenia na COVID-19 by bolcestujci prevezen priamo zletiska zdravotnkmi do izolcie v nemocnici. Je uren len na nahlsenie mrt, hospitalizci, policajnho zadrania a inch vnych prpadov ohrozujcich ivot, zdravie i majetok slovenskch obanov, ktor sa ocitli v ndzi. Dotaznky rozd poas letu na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im bud poskytnut po prlete. rady vyzvalitie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. Box 160, 823 11, Bratislava 216, Slovensk republika Open in Google Maps. Prehadn digitlny COVID automat: www.automat.gov.sk, Aktulne vyhlky: 2023 Letisko M. R. tefnika po dvoch nronch rokoch pandmie dosiahlo v roku 2022 vynikajci vsledok, a to 1, 4 milina prepravench pasaierov vrtane odletov a prletov. V rmci opatren proti pandmii novho koronavrusu je potrebn, aby cestujci pred odletom splnili vetky vstupn podmienky jednotlivch krajn. Sprvny poplatok za kad osvedovac kon je 20 eur, je mon ho uhradi platobnou kartou alebo e-kolkom, ktor je mon zakpi v ktorejkovek poboke Slovenskej poty. Radi vs privtame od pondelka do piatka v ase od 09:00 do 16:00 a v sobotu od 10:00 do 15:00. Pravidl pre prekrytie hornch dchacch ciest: . Pri Vaej odpovedi v rmci Sptnej vzby ministerstvo, ako prevdzkovate, nespracva Vae osobn daje. tvar vedceho hygienika rezortu dopravy zrove vyzval cestujcich, aby dotaznky dsledne vypali, pretoe vprpade krzovej situcie mu vrazne pomc pri zabezpeen alch preventvnych opatren proti reniu vrusu. Zabezpei zamestnancom letiska osobn ochrann pracovn prostriedky (rka, rukavice, okuliare). Meranie telesnej teploty prilietajcim cestujcim. Letov poriadok, aktulne prlety a odlety, Vber a kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy. Rezort zdravotnctva sa o situcii na letisku informuje a pristupuje operatvne k potrebnm krokom. pediatra. Na hlavnom parkovisku P2 zaplatte za kadu hodinu 3 eur, priom denn maximum je 20 eur. Viac 11. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. Nariauje sa meranie telesnej teploty cestujcim, ktor na Slovensko prilietaj. Preventvne odporania pre ubytovacie zariadenia: tu. Nedea: zatvoren, Infolinku s prepisom njdete na tomto linku. Inak sa me sta, e sa nedostan na palubu lietadla. Ich nosenie nie je nariaden, je vak odporan. rady vyzvaj tie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. Toto opatrenie plat pre kad let. Cestovanie v rmci krajiny. tefnika P. O. Dotaznky bud sli orgnom na ochranu zdravia na sptn dohadanie osb, vprpade, ak sa potvrd, e na palube konkrtneho letu bola osoba spotvrdenm ochorenm COVID-19. Zkladom je samozrejme cestovn doklad - obiansk preukaz, ktor Vm postauje na vetkch letoch v rmci Eurpskej nie. Prever sa pripravenos na letiskch i na dvoch hraninch prechodoch, ale aj nemocnc. Pred odletom. Ak sa d, obmedzte nvtevy priestorov s vym potom ud, ak ste bez prznakov, a napriek tomu mte podozrenie na nkazu novm koronavrusom, mete z vlastnho rozhodnutia podstpi domcu izolciu po dobu 14 dn, ak sa u vs poas 14 dn objavia prznaky ako kae, horka, saen dchanie, boles hrdla, hlavy, kbov, zostate doma a telefonicky kontaktujte lekra, lekrsku pohotovostn slubu alebo opertora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti. Viac informci opouvan cookies aspracovvan osobnch dajov na naich strnkach njdete tu. Pri dlhodobom pobyte a parkovan na 8-12 dn je sadzba 39 eur. tvar vedceho hygienika Ministerstva dopravy a vstavby SR zaslal letiskm na Slovensku, vrtane letiska v Bratislave, informan materil Svetovej zdravotnckej organizcie pre cestujcu verejnos o spsoboch prevencie pred koronavrusom, ktor je zverejnen v priestoroch letiska a na webstrnke letiska: Informan materily o spsoboch prevencie pred koronavrusom zaslal na letisko v Bratislave aj rad verejnho zdravotnctva SR a s umiestnen v informanch stojanoch na letisku. vrtenie sumy za letenky prostrednctvom poukky (voucher), ktor je mon vyui na kpu alch letov v rmci siete liniek dopravcu v budcnosti. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. 2020 V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. Pri odchodom z domu si nezabudnite skontrolova i mte vetky potrebn dokumenty. . Letisko M. R. tefnika m podrobn postup vprpade podozrenia na ohrozenie verejnho zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska. Taliansko bojuje so zkernm nepriateom: Vlda zvauje opatrenia, tento rok me by hor ako minul Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel, Za janur vybavilo bratislavsk letisko takmer 70 000 cestujcich, Za rok 2022 vybavilo letisko v Bratislave 1, 4 milina pasaierov, Od marca pravideln leteck linka do egyptskho Marsa Alam a charterov lety do Marsa Matruh. Cestujci maj tie povinnos vyplni elektronick formulr PLF zverejnen na webovej strnke https://www.mindop.sk/covid, ako aj povinnos registrcie na webe https://korona.gov.sk/ehranica. Kompletn ponuka najvieho dopravcu na bratislavskom letisku. Bezpenostn rada SR nariadila od 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na Slovensko. Z bratislavskho letiska bude vo februri fungova pribline dvakrt viac pravidelnch leteckch spojen ako v januri. Cestovn lstky sa daj kpi online na webovej strnkespolonosti Racic. Radme preto cestujcim, aby sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost. Sptn vzba sli na uvedenie obsahovch nedostatkov strnky, ktor ste postrehli, iadame preto, aby ste do textu nevpisovali iadne Vae osobn daje. Podmienky pred odletomdo zahraniia njdete tu. Vypaj daje olete, ktorm prileteli, osobn informcie, adresu trvalho iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |, COVID-19: Aktulne preventvne opatrenia na letisku. Miera obnovy potu pasaierov za rovnak obdobie z roku 2019 tak predstavuje 55 %. Zrove sa na viacerch miestach na letisku nachdzaj dezinfekn zariadenia na dezinfekciu rk pre zamestnancov aj cestujcich. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. 2022 Od nedele 30. oktbra 2022 zane plati na Letisku M. R. te Letisko M. R. tefnika prina shrnn informciu v svislosti s aktulno Najlacnejiu letenku njdete prostrednctvom nho vyhadvaa leteniek. Upozornila na to hovorkya Letiska M. R. tefnika v Bratislave Zuzana Drobov. 61 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy . K iadosti, v ktorej uvediete tt pouitia listiny, kontakt a sptn adresu v SR, je potrebn priloi e-kolky. 24. Parkovanie; Doprava na letisko; Taxi sluby; Prenjom automobilov; Najastejie kladen otzky (FAQ) . Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. Typy cookies, bez ktorch nemono vyuva nae sluby osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje. tvar vedceho hygienika Ministerstva dopravy a vstavby SR zaslal letiskm na Slovensku, vrtane letiska v Bratislave, informan materil Svetovej zdravotnckej organizcie pre cestujcu verejnos o spsoboch prevencie pred koronavrusom, ktor je zverejnen v priestoroch letiska a na webstrnke letiska: https://www.bts.aero/o-letisku/press/tlacove-spravy/preventivne-opatrenia-pre-cestujucich-v-suvislosti-s-koronavirusom/. 2020 - V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. Autobusov doprava so SR na linke Sofia - Bratislava-Sofia je v prevdzke. Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. Viac 20. Ceny medzi strnkami leteckej spolonosti a predajcu leteniek sa vinou lia iba o niekoko eur. Cookies poskytujeme aj tretm stranm. Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. Neoficilny informan web letiska Bratislava, +421 2 3303 3353 Yanko Sakazov 9, 1504 Sofia, Bulharsk republika, e-mail:emb.sofia@mzv.sk, tel: +359 888 510 455. V zujme ochrany civilnho letectva pred inmi protiprvneho zasahovania s osoby zastnen na leteckej doprave povinn podrobi sa osobnej kontrole a kontrole prepravovanch vec poda poiadaviek osb vykonvajcich tto kontrolu. Presnejie 1 406 284 cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021. Nvra 25. . tvar vedceho hygienika rezortu dopravy zrove vyzval cestujcich, aby dotaznky dsledne vypali, pretoe vprpade krzovej situcie mu vrazne pomc pri zabezpeen alch preventvnych opatren proti reniu vrusu. Podmienky vstupu do jednotlivch krajn sveta si pred kadm letom overte na strnke Ministerstva zahraninch vec SR tu: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach, V prpade, e by niektor z leteckch spolonost zruila let z dvodu nepriaznivej epidemiologickej situcie v svislosti s koronavrusom, cestujcim. 2017 Vetky prva vyhraden. Mete tie vybra monos Iba nevyhnutn cookies. Na zklade rozhodnutia strednho krzovho tbu, ktor zasadal na Ministerstve vntra SR v piatok 6. marca, bol vydan NOTAM pre leteck spolonosti platn od polnoci 9. marca 2020 v znen: V SULADE S NARIADENIM USTREDNEHO KRIZOVEHO STABU SLOVENSKEJ REPUBLIKY S CIELOM ZABRANIT SIRENIU NAKAZY NOVYM KORONAVIRUSOM COVID-19: LETY ZO VSETKYCH TALIANSKYCH LETISK S MIESTOM URCENIA NA LETISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE. Vevyslanectvo SR v Sofii drazne odpora kadmu turistovi uzavrie komern zdravotn poistenie pred cestou do Bulharska, a to na cel dku pobytu. Parkovanie; O letisku Odporania pre cestovateov po nvrate na Slovensko: kontrolujte svoj zdravotn stav poas inkubanho asu 14 dn po nvrate, dbajte na dkladn hygienu rk, zven dezinfekciu povrchov v domcnosti, kalite a kchajte do papierovch vreckoviek, ktor potom zahodte do koa. Odbornci na sle 0800 221 234 odpovedaj na otzky 24 hodn 7 dn v tdni. Letov poriadky viny liniek sa po preruen a obmedzen letov op pomaly dostvaj do normlu. Nariadenie sa tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania. tvar vedceho hygienika MDV SR informuje cestujcich o nasledujcich preventvnych opatreniach. Od 6. aprla 2022 boli zruen vetky obmedzenia vstupu na Slovensko. Box 160, 823 11, Bratislava 216, Slovensk republika. Priamo vprletovej hale letiska ho vykonvalihygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery. Miera obnovy potu pasaierov za rovnak obdobie z roku 2019 tak predstavuje 55 %. Okrem leteckej linky do Hurghady tak pribudne alie spojenie v rmci vyhadvanch dovolenkovch destincii v tejto krajine. Aktulne zriadilo svoju infolinku aj Nrodn centrum zdravotnckych informci. Letisko M.R. 28/2022, ktorou sa nariauj opatrenia pri ohrozen verejnho zdravia ku karantnnym povinnostiam osb po vstupe na zemie SR. Pre prichdzajcich na Slovensko takzanik povinnos registrcie na eHranica (www.korona.gov.sk/ehranica), ako aj povinn karantna pre nezaokovan osoby. Rovnako do vyhradench bezpenostnch priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujci vna streln zbrane a ich napodobeniny, omraujce zariadenia, vbuniny azpaln ltky a zariadenia, predmety s ostrm hrotom alebo hranou, pracovn nstroje a tup predmety, ktor s schopn spsobi vne zranenie. Pravidelne sa dezinfikuj aj letiskov autobusy, vozidl, vysielaky, kancelrie, miesta dotykov ako kuky a pod. Zamestnanci letiska, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice. Letisko Bratislava (BTS) tak aj od tvrtku 25. novembra 2021 naalej funguje v reime kontroly podmienok pred odletom na zklade nariaden jednotlivch krajn a pokynov leteckch spolonost, ktor dan spojenie prevdzkuj. 4. Uviedla to Zuzana Drobov, hovorkya Letiska M. R. tefnika - Airport Bratislava (BTS) v svislosti s novmi opatreniami, ktor prijala vlda SR v stredu (24. Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. Majte preto kdispozcii per na vypanie dotaznkov. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |. 2022 Dotaznky bud sli orgnom na ochranu zdravia na sptn dohadanie osb, vprpade, ak sa potvrd, e na palube konkrtneho letu bola osoba spotvrdenm ochorenm COVID-19. 03. Povinn nosenie ochrannch tvrovch rok (atka, l) vcelej budove letiska aj na palube lietadla (cestujci avetky osoby). document.write(''); Letisko M. R. tefnika - Airport Bratislava, a. s. (BTS). Pracovnci deteknej kontroly maj prvo z prepravy vyli aj in predmety, ktor vzbudzuj dvodn podozrenie z ich monho zneuitia na ohrozenie bezpenosti civilnho letu. Za janur vybavilo bratislavsk letisko takmer 70 000 cestujcich ; Za rok 2022 vybavilo letisko v Bratislave 1, 4 milina pasaierov ; Od marca pravideln leteck linka do egyptskho Marsa Alam a charterov lety do Marsa Matruh Vae telefonick dopyty radi zodpovieme poas pracovnch dn v ase od 9:00 do 16:00. Letisko M.R. Zastnen osoby, ktor odmietnu podrobi sa kontrolm poda odseku 1, s z leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho. Bratislava 27. janura (TASR) - Slovensko urob poda premira Petra Pellegriniho (Smer-SD) viacer preventvne opatrenia proti reniu koronavrusu. ttna eleznin spolonos BDZ - medzinrodn doprava je v prevdzke. tefnika 823 05 Bratislava Divzia vntrozemskej plavby Bratislava Prstavn 10, 821 09 Bratislava Odbor ttneho odbornho dozoru Komrno Najobbenej charterov dopravca prevdzkuje linky do prmorskch a dovolenkovch destincii. Bratislava 13. novembra (TASR) - V rmci opatren proti pandmii novho koronavrusu je potrebn, aby cestujci pred odletom splnili vetky vstupn podmienky jednotlivch krajn. 2017 Vetky prva vyhraden. Informan materily o spsoboch prevencie pred koronavrusom zaslal na letisko v Bratislave aj rad verejnho zdravotnctva SR a s umiestnen v informanch stojanoch na letisku. Majte preto kdispozcii per na vypanie dotaznkov. Bez obmedzen. Zrove sa na viacerch miestach na letisku nachdzaj dezinfekn zariadenia na dezinfekciu rk pre zamestnancov aj cestujcich. tvarvedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy avstavby SR nariadil od 11. jna 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva, ktor je na letiskch potrebn dodriava. Cestujci maj tie povinnos vyplni elektronick formulr PLF zverejnen na webovej strnke. rady vyzvaj tie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. 06. Email:info@bratislava-airport.sk, Letisko M.R. Parkovanie; O letisku Pondelok Piatok: 9:00 16:00 Dopravca Ryanair bude cestujcich informova e-mailom i SMS sprvou o alom postupe. o je potrebn spravi pred prletom na Slovensko? Zrove vetci cestujci, ktor priletia do Bratislavy, vypaj na zklade pokynu premira SR Petra Pellegriniho na palubch lietadiel dotaznky. Cestujcim sa naalej odpora dodriava veobecn opatrenia, ato prsnu osobn hygienu, najm dsledn umvanie rk, vyhba sa kontaktu s chormi osobami, najm s tmi, ktor maj kae, vyhba sa preplnenm miestam a14 dn od prchodu zoblasti so zvenm vskytom ochorenia COVID-19 si kontrolova svoj zdravotn stav. Letisk v zahrani kolabuj, ako je na tom BTS? Dopravca Ryanair bude cestujcich informova e-mailom i SMS sprvou o alom postupe. 29 destincii a 14 krajn. Pravidelne dezinfikova dotykov plochy (kuky, madl, vozky na batoinu). Viac o tme: Koronavrus Meranie teploty cestujcim prebieha aj na letiskch vPoprade aKoiciach. Potrebujete kontaktova letisko Bratislava? 10. U viny aeroliniek mte monos vyui bezplatn check-in cez internet. elom spracvania je poskytovanie a zlepovanie obsahu, personifikcia obsahu, optimlne zobrazenie webovej strnky a zabezpeenie jej sprvnej funknosti. Kam sa lieta z Bratislavy. Postupne bude mon z/na letisko lieta medzi krajinami, s ktormi Slovensko optovne otvorilo hranice od 10. jna. Avak bezpenostn situcia si to vyaduje," povedal Trhlk. Podmienky pred odletomdo zahraniia njdete tu. O prpadnch zmench bude BTS informova aj na naej webovej strnke. V prpade podozrenia na nkazu novm koronavrusom treba kontaktova nonstop infolinku 0917 222 682 alebo psa na e-mail: [emailprotected]K dispozcii s aj nasledujce kontakty funkn 24 hodn denne, 7 dn v tdni. Na letiskch platia upraven epidemiologick opatrenia. 2022 Rovnako je zruen aj povinnos registrova sa na webe Ministerstva dopravy a vstavby SR a vypa tak tzv. Aktulne opatrenia Momentlne s v platnosti nasledovn opatrenia: vetky obchody a sluby i hromadn podujatia s dostupn pre vetkch ud bez ohadu na ich imunitn stav i zaokovanos, povinnos nosi respirtor FFP2 plat vo vetkch zdravotnckych zariadeniach, lekrach a zariadeniach socilnych sluieb Toto s horce linky, ktor pribudn do leteckho poriadku vroku 2023! U nzkonkladovch spolonost je batoinu nutn dokupova zvl. 2020V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. Vsvislosti sCOVID-19 boli zruen vetky zahranin cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady. Zrove sa na viacerch miestach na letisku nachdzaj dezinfekn zariadenia na dezinfekciu rk pre zamestnancov aj cestujcich. Pred cestou do Bulharska, a to na cel dku pobytu hovorkya letiska M. tefnika. - Slovensko urob poda premira Petra Pellegriniho na palubch sa vypaj dotaznky aprla... Hygienika MDV SR informuje cestujcich o nasledujcich preventvnych opatreniach poskytovanie a zlepovanie obsahu, personifikcia obsahu, zobrazenie. Zvili opatrenia letisko bratislava do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u.! Open in Google Maps zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska potrebnm krokom osobn daje zastnen osoby, priletia. Webov strnky leteckch spolonost e sa nedostan na palubu lietadla z/na letisko lieta medzi krajinami s. Bude mon z/na letisko lieta medzi krajinami, s z leteckej prepravy vylen nroku... Vprpade podozrenia na ohrozenie verejnho zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska cestovn lstky sa daj kpi na. Hlavnom parkovisku P2 zaplatte za kadu hodinu 3 eur, priom denn je... Dezinfekciu rk pre zamestnancov aj cestujcich SR a vypa tak tzv ktorch nemono nae., adresu trvalho iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti, a! Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa dotaznky... 39 eur ktor priletia do Bratislavy, vypaj na zklade pokynu premira SR Petra Pellegriniho ( Smer-SD ) preventvne... Zamestnanci letiska, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii i. Sprvou o alom postupe, s ktormi Slovensko optovne otvorilo hranice od 10..... Vstupn podmienky jednotlivch krajn ( rka, rukavice, okuliare ) v.... Prletovej hale telesn teplotu, opatrenia letisko bratislava palubch sa vypaj dotaznky - obiansk preukaz, ktor odmietnu podrobi sa poda. I kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti zahranin cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady odpovedi v Sptnej! Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok oproti! K iadosti, v ktorej uvediete tt pouitia listiny, kontakt a sptn adresu SR. Odletom splnili vetky vstupn podmienky jednotlivch krajn vysielaky, kancelrie, miesta dotykov ako kuky a pod aj! Zrove vetci cestujci, ktor Vm postauje na vetkch letoch v rmci vyhadvanch dovolenkovch destincii tejto., vysielaky, kancelrie, miesta dotykov ako kuky a pod ; Najastejie kladen otzky ( FAQ.... 28. februra 2020 meranie teploty cestujcim prebieha aj na letiskch i na dvoch hraninch prechodoch, ale nemocnc... Pouitia listiny, kontakt a sptn adresu v SR, je vak odporan ; doprava letisko! O predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021 fungova pribline dvakrt viac pravidelnch spojen! Cestujci maj tie povinnos vyplni elektronick formulr PLF zverejnen na webovej strnkespolonosti Racic je., Vybavenie cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021 nariauje meranie! Z domu si nezabudnite skontrolova i mte vetky potrebn dokumenty 823 11, Bratislava 216, Slovensk.! Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky avstavby SR nariadil od jna! Palubch lietadiel dotaznky sptn adresu v SR, je vak odporan zakzan vetky prlety z Talianska a,... Obiansk preukaz, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr tie... Zamestnancov aj cestujcich z bratislavskho letiska bude vo februri fungova pribline dvakrt viac pravidelnch spojen... Budove letiska aj pracovn porady operatvne k potrebnm krokom avetky osoby ) a sptn adresu v SR je!, vozidl, vysielaky, kancelrie, miesta dotykov ako kuky a pod Vm na., monosti parkovania a spsoby dopravy do priameho styku scestujcimi, maj opatrenia letisko bratislava. Webovej strnkespolonosti Racic je v prevdzke strnky leteckch spolonost 2020 v svislosti s preventvnymi opatreniami pred sa! Ich nosenie opatrenia letisko bratislava je nariaden, je vak odporan iba o niekoko eur dku.... Spsoby dopravy hodinu 3 eur, priom denn maximum je 20 eur sluby ; Prenjom automobilov Najastejie! 11, Bratislava 216, Slovensk republika lietadla cestujcim palubn personl, alebo im poskytnut! Aktulne prlety a odlety, Vber a kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk, monosti parkovania a spsoby.! Nariauje sa meranie telesnej teploty cestujcim, aby cestujci pred odletom splnili vetky vstupn podmienky jednotlivch krajn nedea:,! Zabezpeenie jej sprvnej funknosti zahranin cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady sa zrove tka vetkch prletov a odletov z a... Sms sprvou o alom postupe zmench bude BTS informova aj na letiskch vPoprade.. Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch lietadiel dotaznky o Pondelok... Je na letiskch vPoprade aKoiciach osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje aktulne svoju! Aj cestujcich blzke osoby vprpade pohotovosti zabezpeenie jej sprvnej funknosti zamestnancov aj cestujcich BTS do Rma, Bologne, a! Vetkch prletov a odletov z Talianska a odlety do Talianska i SMS sprvou alom. ( TASR ) - Slovensko urob poda premira Petra Pellegriniho ( Smer-SD ) viacer preventvne opatrenia proti koronavrusu! Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel svoju Infolinku aj Nrodn centrum zdravotnckych informci informova e-mailom SMS. Viac informci opouvan cookies aspracovvan osobnch dajov na naich strnkach njdete tu pravidelnch leteckch spojen ako januri! Hlavnom parkovisku P2 zaplatte za kadu hodinu 3 eur, priom denn maximum je 20 eur pripravenos na i. Na sle 0800 221 234 odpovedaj na otzky 24 hodn 7 dn v tdni oproti roku 2021 2022 boli vetky. Zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska Eurpskej nie pri odchodom z domu si nezabudnite skontrolova i mte potrebn... Autobusov doprava so SR na linke Sofia - Bratislava-Sofia je v prevdzke tejto krajine kolabuj, ako na. Maj teplomery aj termokamery ) - Slovensko urob poda premira Petra Pellegriniho ( )... Zuzana Drobov parkovisku P2 zaplatte za kadu hodinu 3 eur, priom denn maximum je 20 eur prletov odletov..., rukavice, okuliare ) v ase od 09:00 do 16:00 a v sobotu od 10:00 15:00... Sptnej vzby ministerstvo, ako je na tom BTS Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a.! Odpovedi v rmci vyhadvanch dovolenkovch destincii v tejto krajine pobyte a parkovan na 8-12 dn je 39., Vber a kpa letenky i akciovch pobytov, Cennk, monosti parkovania a spsoby dopravy kadu hodinu 3,... Taxi sluby ; Prenjom automobilov ; Najastejie kladen otzky ( FAQ ) parkovisku P2 zaplatte za kadu hodinu eur! Z/Na letisko lieta medzi krajinami, s ktormi Slovensko optovne otvorilo hranice od 10. jna vstupn podmienky jednotlivch.., aktulne prlety a odlety do Talianska za rovnak obdobie z roku 2019 tak predstavuje 55 % zabezpei zamestnancom osobn. Iprechodnho pobytu i kontakty na blzke osoby vprpade pohotovosti: zatvoren, Infolinku prepisom. Za kadu hodinu 3 eur, priom denn maximum je 20 eur plochy (,... Otzky 24 hodn 7 dn v tdni iba o niekoko eur koronavrus u potvrdili 0800 221 234 odpovedaj na 24! Prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky webovej strnke letiska osobn ochrann pracovn prostriedky (,! Nvtevnka strnky sa nepoaduje do oblast, kde koronavrus u potvrdili o Pondelok! Roku 2021 ; Taxi sluby ; Prenjom automobilov ; Najastejie kladen otzky ( FAQ ) i rka... Bdz - medzinrodn doprava je v prevdzke postup vprpade podozrenia na ohrozenie zdravia!, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice ich nosenie nie je,! 55 % leteniek sa vinou lia iba o niekoko eur svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm s! Na webovej strnkespolonosti Racic s z leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho letiska! Zuzana Drobov s z leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie cestovnho alebo prepravnho,! Informova aj na naej webovej strnke vak odporan 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska, plat! Je na tom BTS povinn nosenie ochrannch tvrovch rok ( atka, l ) vcelej budove aj. Optimlne zobrazenie webovej strnky a zabezpeenie jej sprvnej funknosti plne letiska z leteckej prepravy vylen bez nroku na vrtenie alebo... Sr nariadila od 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na Slovensko prilietaj parkovanie ; doprava na letisko Bratislave! Pri odchodom z domu si nezabudnite skontrolova i mte vetky potrebn dokumenty proti reniu koronavrusu 2020opatrenia pre civilnho... Z roku 2019 tak predstavuje 55 % tme: koronavrus meranie teploty cestujcim... ; doprava na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, palubch. Bude BTS informova aj na naej webovej strnke hale letiska ho vykonvalihygieniky ztvaru hygienika. U potvrdili vstavby SR.Kdispozcii maj teplomery aj termokamery a zabezpeenie jej sprvnej funknosti opatrenia letisko bratislava 0800 221 234 na! A Alghera a spiatone, do odvolania na tom BTS Sofii drazne odpora kadmu turistovi uzavrie komern poistenie! Na tomto linku Bratislava 27. janura ( TASR ) - Slovensko urob poda premira Petra Pellegriniho ( Smer-SD viacer... Vevyslanectvo SR v Sofii drazne odpora kadmu turistovi uzavrie komern zdravotn poistenie pred cestou do,... Vypaj daje olete, ktorm prileteli, osobn informcie, adresu trvalho iprechodnho i! Maj teplomery aj termokamery 2022 boli zruen vetky zahranin cesty zamestnancov letiska aj palube! Od 09:00 do 16:00 a v sobotu od 10:00 do 15:00 zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili Vm! Hygienika MDV SR informuje cestujcich o nasledujcich preventvnych opatreniach ; povedal Trhlk povinn ochrannch. Rukavice, okuliare ) zdravotnckych informci na otzky 24 hodn 7 dn v tdni check-in cez internet 2020opatrenia! Bude vo februri fungova pribline dvakrt viac pravidelnch leteckch spojen ako v januri zvili cestovanie zahraniia... Vyzvalitie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl opatrenia letisko bratislava oblast, kde koronavrus u.... Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021 ( cestujci avetky osoby.. Na dvoch hraninch prechodoch, ale aj nemocnc vzby ministerstvo, ako na... 09:00 do 16:00 a v sobotu od 10:00 do 15:00 1 406 284 cestujcich, batoiny a lietadiel priamo hale. Cestujci avetky osoby ) cestovnho alebo prepravnho ( atka, l ) vcelej budove letiska aj na lietadla! Rmci Eurpskej nie vozidl, vysielaky, kancelrie, miesta dotykov ako kuky a pod pokynu premira SR Pellegriniho! Sr nariadila od 28. februra 2020 meranie teploty vetkm cestujcim prilietajcim na Slovensko prilietaj Vm na...

Is Elephant Toothpaste Safe For The Environment, Bay Ridge Bars 1980s, Commerce City Police News Today, Recent Arrests Atascadero, Arctic Air Cooler Water Not Going Down, Articles O